Huidverjonging en definitief ontharen - Pour Tous Utrecht
Afspraak maken

privacyverklaring

versiedatum: 1-2-2022

Binnen Pour Tous hebben wij afspraken gemaakt hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze klanten. Deze afspraken zijn conform de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking. Ook hebben wij maatregelen getroffen om, indien gewenst, persoonsgegevens van onze klanten uit ons systeem te verwijderen.

Uw persoonsgegevens

Bij Pour Tous maken we onderscheid in twee soorten persoonsgegevens van onze klanten:

 • Uw contactgegevens

 • Uw behandelgegevens


Uw contactgegevens

Bij het maken van een afspraak registreren wij verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, email en telefoonnummer. Deze gegevens worden in ons centrale planningssysteem vastgelegd bij zowel telefonisch gemaakte afspraken als bij het maken van een online-afspraak via onze website. Deze gegevens gebruiken wij om:

 • uw afspraak in ons systeem vast te leggen

 • een bevestiging te sturen van de door u gemaakte afspraak

 • u een herinnering te sturen van uw afspraak via email

 • u een wijziging van uw afspraak of een annulering te bevestigen

 • u, indien gewenst, een factuur te sturen per email


Uw behandelgegevens

Alle door u gemaakte afspraken worden in ons systeem bewaard in uw persoonlijk dossier. In uw dossier leggen wij per behandeling vast:

 • gegeven voorlichting en ondertekende verklaring tijdens het intakegesprek

 • de producten wij hebben gebruikt

 • de apparatuur die is gebruikt

 • de instellingen van eventueel ingezet apparatuur

 • eventuele reacties van de huid

Met deze informatie zijn wij beter in staat om de geplande behandeling voor te bereiden en hiermee de kwaliteit van onze behandelingen te borgen.

Geheimhouding medewerkers Pour Tous

Iedere medewerker van Pour Tous is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij persoonlijk en die wij gezamenlijk dragen bij Pour Tous met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens. Alle medewerkers van Pour Tous hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend waarin ze zich conformeren aan de regels die binnen Pour Tous gelden omtrent bescherming persoonsgegevens.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Pour Tous zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Beveiliging Software

De leverancier van ons planningssysteem heeft het systeem zo gebouwd, dat wij kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving. Daarnaast heeft de leverancier zelf ook maatregelen getroffen, om blijvend te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn vanuit de AVG-wetgeving.

Toestemming voor nieuwsbrief

Bij het vastleggen van uw contactgegevens, zowel telefonisch als via ons online afsprakensysteem zal Pour Tous BV u om toestemming vragen of uw emailadres gebruikt mag worden voor het versturen van de Pour Tous nieuwsbrief. Bij het maken van een online-afspraak kunt u hier zelf voor kiezen.

Bewaartermijn

Pour Tous BV zal uw persoonsgegevens bewaren zo lang als de wet dat toelaat of zolang u wilt dat de gegevens bewaard blijven. Zo kunt u te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem. Zie hieronder ook “Uw privacy rechten”.

Uw Privacy rechten

Indien u vragen heeft over inzage, correctie, actualisering, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@pourtous.nl , ter attentie van mevr. J.H. de Wit. Dat geldt ook voor het geval u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Pour Tous BV uw persoonsgegevens verwerkt.

Wijzigingen

Pour Tous behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Aan de datum in de titel van de privacyverklaring kunt u zien wanneer de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.

Contactgegevens

Pour Tous BV
Maliestraat 18
3581 SM Utrecht
Email: info@pourtous.nl
Telefoonnummer: 030-2332843
Internet: www.pourtous.nl
KVK-nummer: 1346461


Menu